PIXMEDIA.CZ » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky PIXMEDIA

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „obchodní podmínky či OP“)

1. Úprava

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti plynoucí ze vzájemných vztahů mezi PIXMEDIA, jakožto Zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) a Objednatelem (dále jen „Objednatel“), který vstoupí se Zhotovitelem na základě předchozího jednání do vzájemného závazku, jehož předmětem bude vytvoření díla na základě smlouvy o dílo nebo poskytnutí služby na základě objednávky Objednatele.

1.2. Zhotovitelem je PIXMEDIA s.r.o., IČ 089 63 401, se sídlem Heydukova 2330, 738 01  Frýdek-Místek.

1.3. Veškerá odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Zhotovitele www.pixmedia.cz/obchodni-podminky.

2. Činnost Zhotovitele

Zhotovitel poskytuje zejména služby tvorby a programování internetových stránek, internetových obchodů a internetových projektů programovaných na míru.

3. Objednávka a smlouva o dílo

3.1. Objednávka je Zhotovitelem přijímána zpravidla písemnou formou. Písemná forma je zachována při komunikaci jedním z následujícím způsobů:
a) e-mailem na e-mailovou adresu Zhotovitele
b) písemně poštou či kurýrní službou na adresu místa podnikání Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu potvrdí nebo odmítne přijetí objednávky způsobem shodným se způsobem doručení objednávky. Nepotvrdí-li Zhotovitel objednávku Objednateli bez zbytečného odkladu, nenastává fikce její akceptace.

3.3. Písemnou objednávku Objednatele považují smluvní strany v daném případě rovněž za návrh na uzavření smlouvy o dílo. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy o dílo nebo v den přijetí úhrady zálohové faktury na bankovní účet Zhotovitele.

3.4. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho vyhotovení. Zhotovitel provede dílo v ujednaném čase. Není-li doba plnění ujednána, provede Zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zároveň je uhrazena celá cena za dílo a Zhotovitel následně umožní Objednateli jeho užití. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla je Zhotovitel vázán jen v případě bylo-li to předem ujednáno.

3.5. Pokud ve smlouvě o dílo není uvedeno jinak, zdrojové kódy jsou ve výhradním vlastnictví Zhotovitele, a to bez možnosti vlastního přístupu Objednatele. Podmínkou provozu vytvořeného díla je internetový hosting www.pixhost.cz.

4. Cenová nabídka

4.1. Zhotovitel na svých internetových stránkách uvádí cenovou nabídku. Tato cenová nabídka je pouze orientační a cena bude dohodnuta v konkrétním případě. V případě programování na míru se vždy bude cena odvíjet od počtu skutečně odpracovaných hodin Zhotovitelem. Zhotovitel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti a není-li uvedeno, je tato cenová nabídka platná do konce následujího kalendářního měsíce, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. V takovém případě může Objednatel požádat o vytvoření nové cenové nabídky.

4.2. Cena za dílo bude ujednána ve smlouvě o dílo. Má se za to, že cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení nebo je-li určena alespoň odhadem.

5. Podklady pro tvorbu

5.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli bezodkladně dodat veškeré podklady, jejichž použití je nezbytné ke smluvené činnosti Zhotovitele.

5.2. Podklady je nutno Zhotoviteli předat v předem dohodnutých formátech.

6. Fakturace a platební podmínky

6.1. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% ujednané orientační ceny a v případě souhlasu se smlouvou o dílo provede Objednatel její úhradu. Při odstoupení Objednatele od uzavřené smlouvy o dílo po uhrazení zálohové faktury, tato záloha propadá a je nevratná.

6.2. Po dokončení díla je Objednatel povinen uhradit zbývající část ceny na základě vystaveného daňového dokladu – faktury Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje provést platbu nejpozději k datu splatnosti faktury. Za den úhrady peněžité částky bezhotovostním převodem se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet Zhotovitele.

6.3. Faktury jsou Objednateli doručeny Zhotovitelem e-mailem na e-mailovou adresu Objednatele.

6.4. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky ceny za dílo za každý den prodlení Objednatele s její úhradou.

6.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn přerušit dodávku služeb, pozastavit přístup Objednatele do správy internetových stránek, případně k jejich zneaktivnění nebo odstranění.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy o dílo.

7.2. Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

7.3. Vzájemné adresované úkony podle těchto obchodních podmínek musí být učiněny písemně, není-li stanoveno jinak. Stejně tak jakékoli změny a dodatky k těmto obchodním podmínkám je nutno činit písemnou formou, jinak jsou neplatné.

7.4. Zhotovitel je oprávněn jednostranně tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Zhotovitel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit, popřípadě je nahradit novými. Změny obchodních podmínek případně nové obchodní podmínky Zhotovitel zveřejní nejméně jeden měsíc přede dnem účinnosti změněných či nových obchodních podmínek, a to na svých internetových stránkách, kde zároveň budou předchozí obchodní podmínky archivovány.

7.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dne 20.02.2020.

PIXMEDIA